1-szy kontrapas rowerowy w Śląskiem w Dąbrowie G.

Facebook Wzdłuż ulicy Konop­nic­kiej w Dąbro­wie Gór­ni­czej powstaje wła­śnie, pierw­szy w mie­ście, kon­tra­pas rowe­rowy. Do użytku rowe­rzy­stów gotowy będzie już 1 czerwca i jed­no­cze­śnie sta­nie się pierw­szym kon­tra­pa­sem rowe­ro­wym w woje­wódz­twie śląskim!
Będzie on skra­cał dystans i czas prze­jazdu od cen­trum mia­sta do prze­jazdu kole­jo­wego i drogi pro­wa­dzą­cej w kie­runku Pogo­rii III i Parku Zie­lona. Zwięk­szy on także bez­pie­czeń­stwo i rowe­rzy­stów i samych kie­row­ców samo­cho­dów – co prawda pas ruchu będzie zwę­żony, ale wyraź­nie wyzna­czony kon­tra­pas poprawi widocz­ność innych użyt­kow­ni­ków jezdni oraz odse­pa­ruje i uspo­koi ruch.

Przy wjeź­dzie na kon­traps od strony cen­trum oraz na wyjeź­dzie, ruch samo­cho­dów i rowe­rów będzie od sie­bie odse­pa­ro­wany, a sam kon­tra­pas doce­lowo będzie on ozna­czony kolo­rem czer­wo­nym oraz sym­bo­lami roweru wraz ze strzał­kami wska­zu­ją­cymi jed­no­cze­śnie obo­wią­zu­jący na nim kie­ru­nek jazdy. – Loka­li­za­cja pierw­szego kon­tra­pasu w naszym mie­ście nie jest przy­pad­kowa. Pod­czas prac nad stu­dium rowe­ro­wym i pro­wa­dzo­nych wtedy obser­wa­cji natę­że­nia ruchu rowe­ro­wego w Dąbro­wie, oka­zało się że ul. Konop­nicka jest jedną z naj­czę­ściej uży­wa­nych przez rowe­rzy­stów dróg, gdzie w ciągu godziny nali­czy­li­śmy 123 rowe­rzy­stów w obu kie­run­kach - mówi Tobiasz Nyka­mo­wicz, dąbrow­ski Ofi­cer Rowe­rowy, który odpo­wie­dzialny jest za reali­za­cję poli­tyki rowe­ro­wej w Dąbro­wie Górniczej.

Nyka­mo­wicz dodaje, że rów­nież w cza­sie kon­sul­ta­cji miesz­kańcy jako jedną z naj­czę­ściej powta­rza­ją­cych się suge­stii poda­wali sko­mu­ni­ko­wa­nie cen­trum mia­sta i naj­więk­szych osie­dli z tere­nami rekre­acyj­nymi, co dodat­kowo prze­ma­wiało za zmianą orga­ni­za­cji ruchu na ul. Konopnickiej.

Jed­nak poja­wie­nie się tego typu roz­wią­za­nie nie­sie za sobą rów­nież pewne obostrze­nia. – Rowe­rzy­ści, któ­rzy będą jechać od Pogo­rii czy parku w stronę Cen­trum, muszą się poru­szać zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cym kie­run­kiem ruchu, czyli po jezdni. Kon­tra­pas jest pasem jed­no­kie­run­ko­wym pro­wa­dzą­cym od cen­trum w stronę tere­nów rekre­acyj­nych - tłu­ma­czy oficer.

Stwo­rze­nie kon­tra­pasu na ul. Konop­nic­kiej jest pro­jek­tem pilo­ta­żo­wym i zara­zem pierw­szym z dzia­łań pod­ję­tych w ramach wdra­ża­nia w życie Stu­dium Rowe­ro­wego, które zostało opra­co­wane w zeszłym roku wspól­nie z miesz­kań­cami Dąbrowy, bio­rą­cymi udział w kon­sul­ta­cjach. - Dąbrowa Gór­ni­cza jest już dzi­siaj mia­stem ludzi aktyw­nych. Teraz przy­szedł czas na zro­bie­nie kolej­nego kroku i zro­bie­nia z Dąbrowy mia­sta praw­dzi­wie przy­ja­znego rowe­rzy­stom. Stu­dium, któ­rego wdra­ża­nie wła­śnie roz­po­czy­namy, zakłada stwo­rze­nie w Dąbro­wie roz­wią­zań komu­ni­ka­cyj­nych przy­ja­znych dla rowe­rzy­stów, które pozwolą bez­piecz­nie korzy­stać z roweru, nie tylko jako spo­sobu na spę­dze­nie wol­nego czasu, ale rów­nież jako peł­no­praw­nych środek komu­ni­ka­cji - pod­su­mo­wuje Zbi­gniew Pod­raza, pre­zy­dent Dąbrowy Górniczej.

Kolej­nymi ele­men­tami reali­za­cji stu­dium, które obec­nie są fazie pro­jek­to­wa­nia, to wpro­wa­dze­nie pasów ruchu dla rowe­rów w ciągu ulic Tysiąc­le­cia i Kosmo­nau­tów oraz pierw­szej w naszym woje­wódz­twie śluzy rowe­ro­wej na skrzy­żo­wa­niu ulic Tysiąc­le­cia i Pił­sud­skiego, a w dal­szej per­spek­ty­wie pasa rowe­ro­wego Alei Zagłę­bia Dąbrowskiego.

Z całym Stu­dium Głów­nych Tras Rowe­ro­wych Mia­sta Dąbrowa Gór­ni­cza można zapo­znać się na stro­nie www.dabrowarowerowa.pl, a na dodat­kowe pyta­nie odpo­wie Tobiasz Nyka­mo­wicz, dąbrow­ski Ofi­cer Rowe­rowy z któ­rym można się kon­tak­to­wać pod nume­rem (32) 295 96 89.

Żródło: http://www.twojezaglebie.pl/dabrowa/od-soboty-rowerzysci-w-dabrowie-gorniczej-beda-korzystac-z-kontrapasu/

BikoBiko 29 May 2013 17:44
Dodaj nową wypowiedź
lub Zaloguj się jako użytkownik serwisu Wikidot.com
(nie będzie opublikowany)
- +

Aby dodać wypowiedz wymagamy maila i jakiejś ksywki, możesz też zapisać się »dołącz«

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License